Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

ROLTECH Babis Sp. j. z siedzibą w Kielcach jako Administrator Danych Osobowych dba
o bezpieczeństwo udostępnionych przez Użytkowników danych.
Do obowiązków Administratora należy informowanie Użytkowników o prawach i obowiązkach
związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści przepisów o ochronie
danych osobowych określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(dalej jako „RODO”).

DEFINICJE

• Administrator Danych Osobowych – ROLECH Babis Sp. j. z siedzibą w Kielcach (25-710) ul.
Południowa 5/13, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000374786,
• Serwis internetowy: rolnymarket.eu
• Użytkownik – każda osoba fizyczna, której dane dotyczą, korzystająca z serwisu internetowego
www.rolnymarket.eu lub usług elektronicznych dostępnych za pośrednictwem Serwisu.
• Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do
zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną,
fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP
urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za
pośrednictwem plików cookies oraz innej podobnej technologii.
• RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
• Kontrahent – osoba fizyczna, która kontaktuje się z Administratorem Danych Osobowych i/lub ze
Spółką ROLTECH Babis Sp. j. w celu dokonania transakcji lub nawiązania współpracy oraz inna
osoba fizyczna działająca w imieniu Kontrahenta.

KORZYSTANIE Z SERWISU PRZEZ UŻYTKOWNIKA, SPOSÓB POZYSKAWANIA DANYCH OSOBOWYCH
UŻYTKOWNIKA PRZEZ ADMINISTRATORA

1. Każdy użytkownik korzysta z serwisu www.rolnymarket.eu anonimowo, bez konieczności rejestracji
i przekazania przez niego w trakcie korzystania z Serwisu jakichkolwiek danych, które
umożliwiałyby Administratorowi identyfikację Użytkownika w sposób bezpośredni
lub pośredni w rozumieniu przepisów o RODO.
2. Administrator w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom wyłącznie przeglądanie treści
opublikowanych w Serwisie.
3. Użytkownik może udostępnić swoje dane osobowe jedynie poprzez kontakt z Administratorem
z wykorzystaniem podanych w Serwisie danych kontaktowych Administratora (adresu e-mail,
adresu pocztowego, telefonu) lub poprzez nawiązanie relacji handlowej (zawarcie umowy).
4. Użytkownik ma możliwość skontaktowania się z Administratorem Serwisu i/lub
Administratorem Danych Osobowych przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy
kontaktowych dostępnych w Serwisie. Skorzystanie z formularza wymaga podania Danych
osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na
zapytanie. Użytkownik w treści zapytania może podać także inne dane w celu ułatwienia
kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich
niepodanie skutkuje brakiem możliwości komunikacji i realizacji obsługi zapytania
5. Użytkownik może skontaktować się z Administratorem Danych osobowych za pośrednictwem
telefonów kontaktowych, mailowych podając w sposób dobrowolny swoje dane w celu
uzyskania informacji, nawiązania współpracy.
6. Użytkownik podaje swoje dane w celu złożenia reklamacji za pośrednictwem formularza
kontaktowego, poczty e-mail lub poczty tradycyjnej.
7. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo zbierania i przetwarzania anonimowych statystyk
dotyczących Użytkowników, w celu poznania ich preferencji i oceny respektowania zasad
korzystania z Serwisu. Powyższe dane nie stanowią danych osobowych w rozumieniu
przepisów RODO i nie podlegają ochronie w nich przewidzianej.
8. Administrator Danych Osobowych nie przekazuje Danych osobowych do państw trzecich tj.
poza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy) lub do organizacji międzynarodowych.
9. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.

SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator Danych Osobowych gromadzi i przetwarza tylko te dane Użytkowników i
Kontrahentów, które są niezbędne w celu: wysłania odpowiedzi zwrotnej na zadane pytanie,
zawarcia umowy, przeprowadzenia transakcji handlowej oraz rozpatrzenia reklamacji.
2. Dane osobowe, które może gromadzić i przetwarzać Administrator to:
• imię i nazwisko
• nr telefonu
• adres poczty elektronicznej
• adres zameldowania / zamieszkania / adres siedziby / adres prowadzenia działalności
• NIP lub PESEL
3. Podstawą prawną gromadzenia i przetwarzania danych osobowych jest:
a. w celu komunikacji, identyfikacji oraz udzielenia odpowiedzi na zapytanie Użytkownika za
pośrednictwem Serwisu – podstawa prawna przetwarzania Danych osobowych: zgoda
Użytkownika tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez
okres niezbędny dla udzielenia odpowiedzi na pytanie).
b. w celu komunikacji, identyfikacji oraz udzielenia odpowiedzi na zapytanie za pośrednictwem
innych form kontaktu (telefony, adresy e-mail Administratora) – podstawa prawna
przetwarzania Danych osobowych: prawnie uzasadniony interes Administratora Danych
Osobowych tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres
niezbędny dla udzielenia odpowiedzi na pytanie.
c. w celu obsługi reklamacji za pośrednictwem elektronicznych formularzy kontaktowych,
ogólnych adresów mailowych i numerów telefonicznych Administratora Danych Osobowych,
poczty tradycyjne lub osobiście w oddziałach Administratora Danych Osobowych – podstawa
prawna przetwarzania Danych osobowych: wypełnienie obowiązku prawnego tj. art. 6 ust.1 lit.
c RODO oraz prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych tj. art. 6 ust. 1
lit. f RODO polegający na dochodzeniu przez Administratora Danych Osobowych ewentualnych
roszczeń a także obrony przed takimi roszczeniami. Dane osobowe będą przetwarzane przez
okres niezbędny do rozpatrzenia reklamacji, okres przedawnienia roszczeń z reklamacji i okres
niezbędny do obrony przed roszczeniami zgłaszającego reklamację.
d. w celach marketingu bezpośredniego – podstawa prawna przetwarzania Danych osobowych:
zgoda Użytkownika (Podanie Danych osobowych jest dobrowolne) oraz prawnie
usprawiedliwiony interes Administratora Danych Osobowych polegający na promowaniu
produktów z własnej oferty – tj. art. 6 ust.1 lit. f RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do
czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych w celach
marketingowych.
e. w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy/nawiązania współpracy i/lub w celu
wykonania umowy/współpracy (Podanie Danych osobowych Kontrahentów jest warunkiem
zawarcia oraz wykonania umowy i/lub podjęcia współpracy. Podstawa prawna przetwarzania
danych osobowych:
• w celu zawarcia i realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, Dane osobowe będą
przetwarzane przez okres trwania współpracy i/lub okres obowiązywania umowy;
• w celu dochodzenia przez Administratora Danych ewentualnych roszczeń związanych z
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy/współpracy i/lub czynów
niedozwolonych a także obroną przed takimi roszczeniami: art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane
osobowe będą przetwarzane przez okres trwania współpracy/obowiązywania umowy oraz
okres równy terminowi przedawnienia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy/współpracy i/lub czynów niedozwolonych;
• w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych i innej dokumentacji księgowej tj. w prawnie
uzasadnionym interesie Administratora Danych Osobowych art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane
osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa, które nakładają
określone obowiązki, których wykonanie wymaga przetwarzania danych osobowych;
• w celu marketingowym tj. przedstawieniu ofert i informacji handlowych dotyczących
produktów z oferty Administratora Danych Osobowych tj. w prawnie uzasadnionym interesie
realizowanym przez Administratora Danych Osobowych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane
osobowe będą przetwarzane do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych dla celów marketingowych.
4. Dane osobowe mogą być przekazywane: pracownikom firmy Administratora Danych
Osobowych, firmom windykacyjnym / kancelarii prawnej w przypadku wystąpienia zaległości
płatniczych lub sporu prawnego pomiędzy Administratorem Danych Osobowych a
Użytkownikiem lub Kontrahentem, służbom rozliczeniowo – księgowym, urzędom (na
wezwanie w związku z prowadzoną kontrolą lub postępowaniem administracyjnym).

PLIKI „COOKIES”

1. Administrator Serwisu informuje, iż podczas korzystania z Serwisu w urządzeniu końcowym
Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies”. Pliki „cookies”
zawierają takie dane informatyczne jak: nazwa strony internetowej, z której pochodzą, czas
przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika, zapis parametrów i statystyki
oraz unikalny numer. Pliki „cookies” są kierowane do serwera Serwisu za pośrednictwem
przeglądarki internetowej zainstalowanej w urządzeniu końcowym Użytkownika.
2. Pliki „cookies” wykorzystywane są w Serwisie w celu:
a. utrzymania technicznej poprawności i ciągłości sesji pomiędzy serwerem Serwisu,
a urządzeniem końcowym Użytkownika;
b. optymalizacji korzystania przez Użytkownika ze stron internetowych Serwisu i dostosowania
sposobu ich wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika;
c. zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu;
d. zbierania statystyk odwiedzin stron Serwisu wspierających ulepszanie ich struktury
i zawartości;
e. wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika treści reklamowych optymalnie
dostosowanych do jego preferencji.
3. W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”:
a. „Sesyjne” ulegające automatycznemu usunięciu z urządzenia końcowego Użytkownika Serwisu
po opuszczeniu przez niego stron internetowych Serwisu lub po wyłączeniu przeglądarki
internetowej.
b. „Stałe” przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony
w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika, instalowane
w urządzeniu końcowym Użytkownika wyłącznie za jego zgodą.
4. Każdy Użytkownik Serwisu może dokonać w dowolnym czasie zmiany ustawień dotyczących
plików „cookies” w używanej przez niego przeglądarce internetowej w taki sposób, aby
przeglądarka automatycznie blokowała obsługę plików „cookies”, bądź informowała
Użytkownika o ich każdorazowym zamieszczeniu w jego urządzeniu końcowym. Szczegółowe
informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach
przeglądarki internetowej stosowanej przez Użytkownika Serwisu.
5. Ograniczenie stosowania plików „cookies” przez Użytkownika może ujemnie wpłynąć
na poprawność wyświetlania informacji dostępnych w Serwisie.
6. Pliki „cookies” zainstalowane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być
wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem Serwisu reklamodawców
lub partnerów biznesowych.
7. Zawartość plików „cookies” nie pozwala na identyfikację przez Administratora Serwisu
tożsamości Użytkownika.
8. Dostęp do plików „cookies” przetwarzanych przez serwer Serwisu posiada wyłącznie
Administrator Serwisu.

PRAWA UŻYTKOWNIKÓW / KONTRAHENTÓW

1. Osoba, której dane osobowe są gromadzone i przetwarzane ma prawo do:
a. dostępu do treści swoich danych osobowych;
b. sprostowania swoich danych osobowych;
c. usunięcia swoich danych osobowych;
d. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
e. prawo do żądania przeniesienia swoich danych osobowych,
2. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi w zakresie przetwarzania
Danych osobowych do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
3. Wnioski i uwagi w ww. sprawie należy zgłaszać na adres:
a. za pośrednictwem poczty poleconej kierowanej na adres siedziby Administratora Danych
wskazany powyżej z dopiskiem na kopercie „Dane osobowe”,
b. za pośrednictwem poczty e-mail na adres: mateusz@roltech.eu wpisując w temacie
wiadomości treść: „Dane osobowe”.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

W celu uaktualnienia informacji zawartych w niniejszej Polityce prywatności oraz jej zgodności
z obowiązującymi przepisami prawa, niniejsza Polityka prywatności może ulec zmianie. W przypadku
zmiany treści Polityki prywatności, zmieniona zostanie data jej aktualizacji wskazana na końcu
jej tekstu. W celu zasięgnięcia informacji o sposobie ochrony danych osobowych.
Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 26.09.2020r

Zapytaj o Polityka prywatności ()

Kontakt z nami

Kielce

ul. Ściegiennego 266
25-116 Kielce
Tel. 41/361 50 31

Zobacz na mapie

Sławno

Kozenin 53B, koło Opoczna
26-332 Sławno
Tel. 44/610 22 22
Infolinia: 696 090 400

Zobacz na mapie
Masz pytania? Napisz do nas!
Translate »